Thông tin về quota Spass và thuế levy 2021 bạn cần phải biết

2533

Số lượng người giữ thẻ Spass làm việc tại Singapore sẽ bị giới hạn bởi quota. Công ty cũng phải trả tiền hàng tháng cho những người lao động này.

Thuế lao động nước ngoài là gì?

Thuế lao động nước ngoài còn được gọi là “levy”, là một cơ chế định giá để điều chỉnh số lượng lao động nước ngoài tại Singapore.

Với tư cách là người sử dụng lao động, các công ty phải trả phí cho tất cả những người có S Pass làm việc tại công ty đó. Trách nhiệm tính thuế bắt đầu từ ngày thẻ Spass được cấp và kết thúc khi thẻ bị hủy hoặc hết hạn.

Yêu cầu về quota

Nếu công ty chưa bao giờ xin thẻ Work permit hoặc Spass, công ty cần khai báo hoạt động kinh doanh của mình để tính quota.

Theo quota hiện có, số lượng người được giữ thẻ spass mà công ty có thể thuê được giới hạn ở mức:

  • 10% tổng số lao động của công ty trong lĩnh vực dịch vụ.(Tức là trong công ty 10 người Singapore thì sẽ được 1 quota Spass)
  • 20% trong lĩnh vực sản xuất.
  • 18% trong lĩnh vực xây dựng, nhà máy đóng tàu biển và chế biến.

Đối với những công ty sử dụng lao động vượt quá quota hiện có, họ sẽ:

  • Được phép giữ nhân viên dư thừa của họ cho đến khi S Pass của họ hết hạn.
  • Không thể đăng ký mới hoặc gia hạn S Pass vượt quá quota.

Những thay đổi sắp tới trong quota Spass:

Tỷ lệ về thuế levy

Đối với Lĩnh vực dịch vụ, mức thu như sau:

Lưu ý: Trường hợp nếu công ty tạm thời vượt quá hạn ngạch 10% Spass cho lĩnh vực dịch vụ do tiêu hao lực lượng lao động, công ty sẽ bị tính mức thuế Bậc 2 cho những Spass vượt quá.

Đối với lĩnh vực sản xuất, thuế suất như sau:

Đối với tất cả các lĩnh vực (không bao gồm dịch vụ và sản xuất), mức thu như sau:

Lưu ý: Mức phí thu hàng ngày chỉ áp dụng cho những người có Spass không làm việc trong một tháng theo lịch. Mức phí thu hàng ngày được tính như sau: (Mức phí hàng tháng x 12) / 365 = làm tròn đến số gần nhất.

 

Nguồn: https://www.mom.gov.sg/

 

Tamee Nguyen